Madou Cools Acupunctuur  
Op de Bies 18, Berg en Terblijt
Behandelaar: M.G.M. Cools (lid NVA – lid KAB)


Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit
is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-
overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van
belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke
staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of
een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

• door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
• en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen
genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor
Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij
afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw
dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres)
wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld
afspraken maken, factuur/nota verstrekken).


Voor de details van ons Privacybeleid:
Zie www.madoucools.nl

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken.
Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.